INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-MEDYCYNYmamy
67
zgłoszonych
pomysłów
KLASTER
TELEKIGMED

Dowiedz się
więcej »

Harmonogram projektu

Realizacja projektu składa się z 5 etapów:

PROCEDURA I OCENA MERYTORYCZNA WSZELKICH NAPŁYWAJĄCYCH PROJEKTÓW:

Zgłoszenie pomysłu/odkrycia
(wstępny wniosek aplikacyjny oraz w razie konieczności umowa o poufności)
Wstępna analiza pomysłu, HR
(eksperci zewnętrzni > Komitet Inwestycyjny)
Opinia o innowacyjności
(eksperci z Komitetu Technologicznego)
Decyzja o Preinkubacji
(eksperci z Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Technologicznego)


1 Preinkubacja
 • alokacja dla każdego Pomysłu usług technologicznych (ekspertyzy, badania) i biznesowych (finansowe, prawne, badania rynku) celem wyłonienia najlepszych pomysłów do fazy Inkubacji
 • pogłębiona analiza biznesowo-technologiczna, w tym:
  • Eksperci zewnętrzni
   Komitet Inwestycyjny
   Biznes plan (ryzyka: zaopatrzenia, prawne, rynkowe,
   ograniczonych możliwości zespołu projektowego,
   rentowności)
  • Badania rynku
  • Analiza Prawna
  • Eksperci zewnętrzni
   Komitet Technologiczny
   Analiza technologiczna pod kątem komercjalizacji

2 Inkubacja (wejście kapitałowe KIG)
 • przekształcenie wyselekcjonowanych na etapie I projektów w spółki kapitałowe i wejście kapitałowe KIG do wysokości 720.000 PLN poprzez objęcie udziałów lub akcji w nowotworzonych firmach (nie więcej niż 49% udziału KIG w spółce)
 • obecność wybranych spółek w proces wejścia kapitałowego będzie pochodną przyjętych kryteriów: (1) Zespół Zarządzający/Ludzie, (2) Rynek, (3) Produkt/technologia, (4) Model Biznesowy, (5) Atrakcyjność finansowa

3 Doradztwo w prowadzeniu firmy
 • zwiększenie wartości nowo powołanej spółki przynajmniej 3-krotnie

4 Wyjście kapitałowe KIG
 • dezinwestycja do inwestora branżowego tzw. trade sale
 • sprzedaż udziałów inwestorowi finansowemu
 • publiczna emisja akcji na giełdzie papierów wartościowych
 • wykup menedżerski i odsprzedaż udziałów pomysłodawcom, którzy w każdym z przypadków będą mieli zagwarantowane prawo pierwszeństwa wykupu udziałów

5 Re inwestycja środków uzyskanych z wyjścia kapitałowego
 • nowe innowacyjne projekty według wypracowanych standardów
Loga UE i KIG
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej