INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-MEDYCYNYmamy
67
zgłoszonych
pomysłów
KLASTER
TELEKIGMED

Dowiedz się
więcej »

Klaster Telekigmed

Koniec projektu i co dalej? … KLASTER TELEKIGMED!

Zacznijmy od początku...

Unia Europejska od kilku lat wspiera wdrażanie innowacyjnych technik informatycznych w sferze ochrony zdrowia. Jak wskazuje analiza aktów prawnych rekomendowanych przez Komisję Europejską priorytetami są: ułatwianie dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zwiększanie efektywności działania placówek medycznych. Mając na uwadze powyższe, w 2010 r., Krajowa Izba Gospodarcza wraz z 18 firmami i instytucjami założyła Klaster Telemedyczny, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej a tym samym do poprawy bezpieczeństwa zdrowia.

Pierwszym etapem działalności Klastra była, od 2011 roku, realizacja projektu „KIGMED.eu – Inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny” (nr UDA UDA-POIG.03.01.00-00-011/10-00) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, w ramach którego powołano 8 firm działających w obszarze e-medycyny:

 • Medgo Sp. z o.o.
 • M. Mobile Research Sp. z o.o.
 • Medgenetics Sp. z o.o.
 • Genomix Sp. z o.o.
 • eMedicina Polska Sp. z o.o.
 • Nefrologin Sp. z o.o.
 • Abacus Med. Sp. z o.o.
 • TechniczniMedyczni Sp. z o.o. (w procesie inkubacji)

Jednakże ww. firmy, jak i inne funkcjonujące w tym segmencie rynku, nie dysponują samodzielnie tak dużymi środkami, jakie należy zainwestować w rozwiązania informatyczne wymagane przez ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657). W celu zapewnienia dalszego rozwoju firm oraz sprostania wymaganiom ustawy, a w szczególności zapewnienia interoperacyjności rozwiązań, Krajowa Izba Gospodarcza wraz z członkami Klastra przygotowała i złożyła Projekt pn. Stworzenie systemu standaryzacji, certyfikacji oraz przetwarzania danych telemedycznych TELEKIGMED w ramach działania 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu będzie stworzenie i wdrożenie Platformy Telemedycznej do gromadzenia, analizy i wymiany danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Platforma Telemedyczna to produkt, który w sposób kompleksowy rozwiąże problemy związane z procesami monitoringu, wstępnej diagnostyki i rehabilitacji z wykorzystaniem badan elektrokardiograficznych.

Dzięki proponowanym przez Platformę rozwiązaniom możliwe będzie zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez:

 • możliwość przeprowadzenia badania i diagnozy schorzenia w warunkach domowych,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • pomoc w sytuacjach doraźnych (np. informacja jakie leki zażyć w danej chwili),
 • pomoc w przypadku zagrożenia życia (np. pomoc w wezwaniu karetki pogotowia),
 • kontakt z personelem karetki oraz informowanie o stanie pacjenta

Obecnie czekamy na decyzję w sprawie finansowania Projektu TELEKIGMED...

Członkowie Klastra:

 1. Krajowa Izba Gospodarcza
 2. Izba Gospodarcza Medycyna Polska
 3. Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 4. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 5. Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia
 6. TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o.
 7. IT INFO Sp. z o.o.
 8. PROMEDIO Michał Bednarski
 9. AJHmedia Szymon Herka
 10. Artefakt Media Sp. z o.o.
 11. Mobitoki Sp. z o.o.
 12. Medic Cardio Point Sp. z o.o.
 13. Galaxy Jacek Michalski
 14. IGLOO
 15. Promedpol Sp. z o.o.
 16. Mediguard Sp. z o.o.
 17. S4Bi Sp. z o.o.
 18. G2 Consulting Sp. z o.o.
 19. ISOLUTION Sp. z o.o. S.K.A.
Loga UE i KIG
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej